Stypendia

Studenci Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

1. Stypendium socjalne

 którego wysokość może zostać zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych  kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, a w przypadku studentów studiów dziennych ponadto z tytułu:

  • zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie,
  • zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie niepracującego małżonka i dzieci.

 
2.  Stypendium rektora dla najlepszych studentów

3.  Jednorazową zapomogę

  • przyznawaną w nagłych wypadkach losowych.
          4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTóW

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSóB NIEPEłNOSPRAWNYCH