Statut SWRAIZ

 STATUT

 SZKOŁY WYŻSZEJ RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH I ZARZĄDZANIA WE WROCŁAWIU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania z siedzibą we Wrocławiu zwana dalej „uczelnią”, jest uczelnią niepubliczną utworzoną przez Europejską Edukację Zawodową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zwaną dalej „założycielem”.

Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póź. zmian.), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

Siedzibą uczelni jest miasto Wrocław.

Uczelnia ma osobowość prawną.

§ 2

 Nadzór nad uczelnią w zakresie ustalonym w ustawie, sprawuje Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 3

Podstawowe zadania uczelni określa ustawa.


§ 4


Uczelnia realizuje swoje zadania poprzez:

 • prowadzenie studiów wyższych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
 • zatrudnienie wysoko kwalifikowanej i praktycznie ukierunkowanej kadry akademickiej


§ 5

 
Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej, o której mowa w art. 13 ustawy.

Działalność gospodarcza, o której mowa w ust.1, wykonywana jest w formie zakładów, tworzonych, przekształcanych i likwidowanych przez kanclerza, za zgodą założyciela.

Zakładem kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez kanclerza, za zgodą założyciela.

Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie handlu i usług. Zakres nie może być sprzeczny z zadaniami i misją uczelni.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin ustalony przez kanclerza i zatwierdzony przez założyciela.

 

Rozdział 2

Organizacja uczelni

§ 6

 

Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Wydział prowadzi przynajmniej jeden kierunek studiów.

Wydział tworzy, przekształca i likwiduje kanclerz, po uzyskaniu opinii senatu.

Wydziałem kieruje dziekan.


§ 7

 1.  W ramach wydziału mogą być tworzone również inne jednostki organizacyjne: katedry, zakłady, laboratoria, prowadzące działalność naukową i dydaktyczną w zakresie określonych dziedzin nauki, dyscyplin lub specjalności naukowych.
 2. Warunkiem utworzenia katedry jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego nauczyciela akademickiego, posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Warunkiem utworzenia zakładu jest zatrudnienie w pełnym, wymiarze czasu pracy co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora.
 4. W celu wykonywania zadań wspólnych dla całej uczelni mogą być tworzone jednostki ogólnouczelniane – studia. Studium można utworzyć, jeśli zatrudniona w nim będzie w pełnym wymiarze czasu pracy przynajmniej jedna osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra.
 5. Jednostki, o których mowa w ust. 1 i 4 tworzy, przekształca i likwiduje kanclerz, po zasięgnięciu opinii senatu. Kierowników tych jednostek powołuje i odwołuje kanclerz.
 6. Szczegółową strukturę organizacyjną uczelni określa regulamin organizacyjny, wydany przez kanclerza

 § 8

 1.  W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, w skład którego wchodzi biblioteka wraz z czytelnią. Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, której zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie informacji naukowej.
 2. Na stanowisko dyrektora biblioteki rektor może zatrudnić osobę posiadającą co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz wysokie kwalifikacje zawodowe.
 3. Szczegółową organizacją oraz zasady działania biblioteki określa Rektor na wniosek dyrektora biblioteki.
 4. Z biblioteki mają prawo korzystać, na zasadach nieodpłatnych, pracownicy, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez uczelnię.
 5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie odbywania zajęć dydaktycznych oraz w czasie sesji organizacyjnej.
 6. W ramach posiadanych możliwości w zakresie niekolidującym z korzystaniem z biblioteki przez osoby, o których mowa w ust. 1 ze zbiorów udostępnionych w czytelni mogą korzystać osoby nie będące pracownikami i studentami uczelni, po wniesieniu opłaty ustalonej na dany rok przez kanclerza oraz udostępnieniu danych osobowych, o których mowa w ust.7.
 7. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informatycznego uczelnia może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr legitymacji studenckiej, bądź posiadanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

§ 9

 1. Rektor powołuje spośród nauczycieli akademickich Radę Biblioteczną, składającą się z trzech osób. Rada Biblioteczna powoływana jest na trzyletnie kadencje.
 2. Przewodniczącego Rady Bibliotecznej, spośród jej członków, wyznacza Rektor.
 3. Do zadań Rady Bibliotecznej należy:
 • opiniowanie planów zakupów książek i czasopism,
 • przedkładanie Rektorowi propozycji uzupełniania zasobu książek i czasopism
 • zgłaszanie uwag dotyczących funkcjonowania systemu biblioteczno-informatycznego
 • ocena pracy dyrektora biblioteki


Rozdział 3

Organy uczelni

§10

 

 1. Organem kolegialnym uczelni jest senat.
 2. Organami jednoosobowymi uczelni są:
 • rektor,
 • dziekani,
 • kanclerz.


§11

 1.  W skład senatu wchodzą: 
 • rektor jako przewodniczący,
 • prorektor,
 • kanclerz,
 • dziekani,
 • przedstawiciel założyciela,
 • trzej przedstawiciele nauczycieli akademickich,
 • przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
 • przedstawiciele studentów w liczbie zapewniającej im 20% składu senatu.

 

    2. W posiedzeniu senatu, z głosem doradczym uczestniczą: kwestor, dyrektor biblioteki i po jednym przedstawicielu związków zawodowych, działających na uczelni.

    3. Rektor i założyciel mogą zapraszać na posiedzenia senatu, z głosem doradczym, również inne osoby.

 

§12

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich i przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do senatu odbywają się według następujących zasad:

czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobom zatrudnionym w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu wyborcy,

wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane przez kanclerza,

czas i miejsce przeprowadzania oraz szczegółowy tryb wyborów określa kanclerz i podaje do wiadomości nie później niż na 14 dni przed dniem wyborów,

nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi dokonują wyboru na odrębnym zebraniu ogólnym, w głosowaniu tajnym,

wybrani zostają kandydaci, na których oddano najwięcej głosów.

Tryb wyboru przedstawicieli studentów określa regulamin samorządu studenckiego.


§13
 

Kadencja senatu trwa cztery lata, z zastrzeżeniem ust.3.

Kadencja senatu rozpoczyna się 1 września roku, w którym senat został powołany, a kończy się 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.

Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów w senacie określa regulamin samorządu studenckiego.

Mandat członka senatu wygasa w przypadku:

 • pisemnego zrzeczenia się mandatu lub funkcji,
 • śmierci,
 • rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 • Założyciel może odwołać członka senatu przed upływem kadencji w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach,
 • długotrwałej choroby, uniemożliwiającej udział w pracach senatu,
 • skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
 • prowadzeniem przez niego działalności niezgodnej z interesem uczelni.

 

§14
 

Do kompetencji senatu należy:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności uczelni,
 • uchwalanie planów studiów i programów nauczania,
 • uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
 • ustalanie zasad przyjęć na studia,
 • opiniowanie planowanych rozmiarów kształcenia,
 • uchwalanie regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych,
 • ustalanie zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,
 • opiniowanie kandydatów na rektora, dziekana i kanclerza,
 • ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
 • podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia lub likwidacji kierunku studiów,
 • tworzenie specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów,
 • określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,
 • opiniowanie planów działalności badawczej i współpracy z zagranicą,
 • przedstawianie założycielowi wniosków dotyczących zmian w statucie uczelni,
 • stwierdzanie zgodności regulaminu samorządu studenckiego studenckiego ustawą i statutem,
 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego uczelni,
 • wyrażanie opinii społeczności akademickiej oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora albo co najmniej 5 członków senatu.


§15

Senat obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje rektor z własnej inicjatywy, na wniosek założyciela lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 statutowej liczby członków senatu. Wniosek o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego powinien określać przedmiot posiedzenia. Posiedzenie nadzwyczajne powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.


§16

Senat uchwala regulamin swoich obrad.

Senat może powoływać stałe i doraźne komisje, ustalając ich skład i zakres działania

Głosowanie w czasie obrad senatu jest jawne, chyba że:

dotyczy spraw personalnych,

wniosek o głosowanie tajne złoży co najmniej trzech członków senatu.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy ustawy przewidują wyższe wymagania.

Uchwały senatu są wiążące dla wszystkich organów uczelni i członków społeczności akademickiej uczelni.

W przypadku podjęcia przez senat uchwały niezgodnej z przepisami ustawowymi, statutem lub naruszającej ważny interes uczelni, rektor w porozumieniu z założycielem, zawiesza jej wykonanie i przedkłada senatowi do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli senat nie uchyli lub nie zmieni tej uchwały, ostateczną decyzję podejmuje założyciel.

Obrady senatu są protokołowane.

§17

 

Rektor powołuje i odwołuje założyciel, po zaopiniowaniu przez senat, spośród osób posiadających stopień naukowy.

Kadencja rektora trwa cztery lata, z możliwością ponownego powołania. Kadencja rozpoczyna się 1 września roku, w którym rektor został powołany, a kończy się 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.

Rektor kieruje działalnością naukowo – dydaktyczną uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor jest przełożonym pracowników i studentów.

§18

Do kompetencji rektora należy:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni,
 • występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskami o uruchomienie w uczelni nowych kierunków,
 • nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi,
 • opracowywanie projektu regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych,
 • określanie zakresu obowiązków prorektora,
 • przyznawanie, na wniosek kanclerza po zaopiniowaniu przez senat, nagród dla nauczycieli akademickich i osób nie będących nauczycielami akademickimi,
 • zwoływanie posiedzeń senatu i przewodniczenie im,
 • powoływanie członków komisji dyscyplinarnych dla studentów,
 • podejmowanie decyzji w sprawach współpracy uczelni z ośrodkami naukowymi i gospodarczymi,
 • dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni,
 • opracowywanie organizacji roku akademickiego.

Jako zwierzchnik wszystkich studentów rektor:

 1. rozpatruje odwołania od decyzji dziekanów,
 2. prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich,
 3. podejmuje czynności określone w przepisach ustawy w zakresie dyscypliny i odpowiedzialności studentów, w tym powołuje rzecznika dyscyplinarnego.

Rektor składa ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego oraz założycielowi zaopiniowane przez senat, roczne sprawozdanie z działalności uczelni.


§19

Rektor działa przy pomocy prorektora, powoływanego i odwoływanego przez założyciela.

Szczegółowy zakres kompetencji prorektora określa rektor.


§20

Dziekana powołuje i odwołuje założyciel, po zasięgnięciu opinii senatu.

Kadencja dziekana trwa cztery lata, z możliwością ponownego powołania. Kadencja rozpoczyna się 1 września roku, w którym dziekan został powołany, a kończy się 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.

Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału.

Do kompetencji dziekana należy:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,
 • reprezentowanie wydziału w senacie oraz przed innymi organami uczelni,
 • podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na badania naukowe,
 • podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich,
 • określanie zakresu obowiązków i kompetencji prodziekanów,
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach ustawy dla dziekana, o ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

Dziekanem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

Prodziekanem może być osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Prodziekana powołuje i odwołuje założyciel.

§21

Kanclerza powołuje i odwołuje założyciel, po zasięgnięciu opinii senatu.

Kanclerz kieruje administracją uczelni.

Do kompetencji kanclerza należy:

 • podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki uczelni w zakresie zwykłego zarządu, a w sprawach przekraczających zwykły zarząd – przedstawianie ich założycielowi do zatwierdzenia,
 • ustalanie zasad pobierania i wysokości opłat za naukę,
 • sprawowanie nadzoru nad administracją i gospodarką uczelni,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi,
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek uczelni – po uzyskaniu opinii senatu,
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania,
 • opracowanie planu finansowo – rzeczowego uczelni i przedstawianie go do opinii senatu,
 • wnioskowanie do rektora o przyznanie nagród nauczycielom akademickim i pracownikom nie będącymi nauczycielami akademickimi.


Rozdział 4

Pracownicy uczelni

 §22

Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Nauczyciele akademiccy są zatrudniani na stanowiskach określonych w art. 110 i 113 ustawy.

Pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi zatrudniani są na stanowiskach określonych w regulaminie organizacyjnym.

 §23

 
Wymagane kwalifikacje do zatrudnienia nauczycieli akademickich określa ustawa.

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona osoba nie posiadająca tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone przez senat na wniosek rektora. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

§24

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę.

Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego składają rektorowi właściwi dziekani lub kierownicy jednostek ogólnouczelnianych. Rektor może zatrudnić nauczyciela akademickiego z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej.

Umowę o pracę zawiera i rozwiązuje rektor.

Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje i rozwiązuje rektor na zasadach określonych w ustawie. Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby pełniącej funkcje rektora uczelni dokonuje kanclerz, na wniosek założyciela.

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z innych ważnych przyczyn niż określone w ustawie, może nastąpić po uzyskaniu zgody senatu.

§25

Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego następuje na czas nieokreślony.

Pierwsze mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego następuje na okres 5 lat, a następne na czas nieokreślony.

Na stanowisko adiunkta lub asystenta mianuje się na czas określony lub nieokreślony.

Mianowanie na stanowisko adiunkta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego następuje na okres 12 lat. Mianowanie może być przedłużone dwukrotnie o kolejne 3 – letnie okresy, za zgodą senatu.

Osobę, która nie odbyła stażu asystenckiego w trybie art. 191 ustawy, mianuje się po raz pierwszy na stanowisko asystenta na okres roku. Mianowanie na stanowisko asystenta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora następuje na okres 9 lat. Mianowanie może zostać przedłużone dwukrotnie o kolejne 3 – letnie okresy, za zgodą senatu.

Mianowanie na stanowisko starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora i instruktora następuje na czas określony lub nieokreślony.

§26

Mianowanie po raz pierwszy w uczelni następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu.

Konkurs ogłasza rektor. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości, w formie ogłoszenia umieszczonego w gmachu uczelni.

Informacja o konkursie powinna zawierać określenie stanowiska, wymagań wobec kandydatów, wykaz wymaganych dokumentów i termin ich składania, termin rozstrzygnięcia konkursu.

Komisję konkursową powołuje rektor.

Komisja rozstrzyga konkurs w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

W przypadku braku kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu można ogłosić nowy konkurs.


§27

 
Czas pracy nauczyciela akademickiego określony jest zakresem obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

Wynagrodzenie za pracę oraz szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala rektor w porozumieniu z założycielem.

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zadań dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa senat.

W uzasadnionych przypadkach, w razie powierzenia nauczycielowi akademickiemu ważnych dla uczelni zadań organizacyjnych, rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych dla tej osoby. Obniżenie nie może przekroczyć ½ dolnej granicy wymiaru ustalonego dla danego stanowiska.

Obniżenie wymiaru zajęć osobom, o których mowa w ust. 4, udzielane jest na okres roku akademickiego lub na czas pełnienia określonej funkcji lub wykonywania powierzonych zadań.


§28

Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może przekroczyć 12 lat.

Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora nie może przekroczyć 9 lat.

Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz urlopu bezpłatnego udzielonego dla celów naukowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okresy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przedłużone o kolejne 3 lata przez kanclerza, na wniosek rektora.


§29

Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie dokonywanej przez rektora nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek dziekana.

Podstawowymi kryteriami oceny są:

 • poziom i aktualność przekazywanych treści nauczania,
 • rzetelność wykonywania obowiązków dydaktycznych,
 • działalność naukowo – badawcza,
 • autorstwo i współautorstwo podręczników, skryptów i innych pomocy naukowych,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów ze studentami,
 • stopień zaangażowania w prace organizacyjne na rzecz uczelni,
 • wywiązywanie się z obowiązków nauczyciela akademickiego oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

W procesie oceny brane są pod uwagę informacje przekazane przez ocenianego nauczyciela, opinia bezpośredniego przełożonego, wyniki hospitacji zajęć oraz opinie studentów, studentów, z którymi nauczyciel prowadzi zajęcia, wyrażane w ankietach lub innej formie pisemnej.

Ocena dokonywana jest na piśmie.

Od doręczonej oceny nauczycielowi przysługuje odwołanie do senatu. Senat może zmienić ocenę albo ją uchylić i zarządzić ponowne jej przeprowadzenie.


§30

Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w ustawie.

Uczelniania komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich pochodzi z wyboru i liczy pięć osób: trzech nauczycieli akademickich i dwóch studentów.

Członków komisji będących nauczycielami akademickimi oraz jej przewodniczącego wybiera senat.

Członków komisji będących przedstawicielami studentów wybiera organ samorządu studenckiego, wskazany w regulaminie samorządu studenckiego.


§31

Nauczycielom akademickim przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przewidzianym ustawą.

Czas wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi.

Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa rektor.

Pozostałe rodzaje urlopów, przewidziane przepisami ustawy, mogą być udzielone przez rektora na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy udokumentować przyczynę i zasadność urlopu.

Po zasięgnięciu opinii senatu, kierując się interesem uczelni, rektor podejmuje rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 4.

§32

Stosunek pracy z pracownikami nie będącymi nauczycielami akademickimi nawiązuje i rozwiązuje kanclerz.

Wynagrodzenie za pracę oraz szczegółowy zakres obowiązków pracowników, pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala kanclerz.

 
Rozdział 5

Studia i studenci
 

§ 33

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach określa senat.

Studia w uczelni są odpłatne.

Zasady pobierania i wysokość opłat ustala kanclerz.

Wykłady w uczelni są zamknięte.

§ 34

Rekrutację na studia przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez rektora. Komisja nie jest powoływana w przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej powołanej przez rektora, składane w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 35

Przyjęcie na poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowani następującej treści:

„Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście”

- zdobywać wytrwale wiedzę,

- przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,

- dbać o godność studenta i dobre imię uczelni,

stosować się do przepisów prawnych i dobrych obyczajów akdemickich oraz godnie reprezentować społeczność akademicką”.

Student obowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów.


§ 36

Studenci uczelni tworzą samorząd studencki.

Samorząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który wchodzi w życie po stwierdzeniu przez senat jego zgodności z ustawą i statutem.

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu studentów.

Organy samorządu decydują w sprawach określonych w ustawie o niniejszym statucie.

Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw naukowych, kulturalnych i socjalno – bytowych studentów.

§ 37
 

Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną i odwoławczą komisją dyscyplinarną.

W skład każdej z komisji, o których mowa w ust. 1 wchodzą:

 1. powołany przez rektora przewodniczący, którym jest zawsze nauczyciel akademicki,
 2. dwaj przedstawiciele nauczycieli akademickich, powołani przez rektora,
 3. dwaj przedstawiciele studentów, powołani przez rektora spośród osób wskazanych przez samorząd studencki.

Komisje, o których mowa w ust. 1, powoływane są na dwuletnie kadencje. Kadencja rozpoczyna się w dniu 1 września roku powołania i trwa do 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.

Mandat członka komisji, o których mowa w ust. 1, będącego nauczycielem akademickim wygasa z chwilą ustania stosunku pracy, a będącego studentem – z chwilą ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Na wniosek przewodniczącego komisji, rektor może odwołać członka komisji, o których mowa w ust. 1, który nie przybył na trzy kolejne posiedzenia.

W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, rektor powołuje na to miejsce inną osobę, według trybu obowiązującego przy powołaniu komisji.

Postępowanie przed komisjami, o których mowa w ust. 1, przeprowadzone jest z zachowaniem zasad i trybu określonego w ustawie.

Rozdział 6

Mienie i finanse uczelni

 § 38

Uczelnia może uzyskiwać środki finansowe z:

 1. opłat wnoszonych przez studentów i uczestników innych form kształcenia,
 2. działalności naukowej, badawczej i wydawniczej,
 3. działalności gospodarczej, o której mowa w § 6,
 4. darowizn, spadków i zapisów,
 5. dotacji z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 6. innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej uczelni jest roczny plan rzeczowo – finansowy.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej uczelni określają odrębne przepisy.

 
Rozdział 7

Utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i organizacja zgromadzeń na terenie uczelni

§ 39
 

Pracownicy uczelni i studenci mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni niezbędna jest zgoda rektora.

Przy organizowaniu zgromadzeń obowiązują następujące zasady porządkowe:

 1. w zgromadzeniu mogą uczestniczyć studenci, pracownicy uczelni oraz osoby zaproszone przez rektora. W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby nietrzeźwe lub posiadające broń albo inne niebezpieczne narzędzia lub materiały,
 2. organizatorzy zgromadzenia powiadamiają o zamiarze jego zwołania rektora co najmniej 24 godzin przed rozpoczęciem zgromadzenia podając jego cel, miejsce, porządek dzienny, datę i czas rozpoczęcia, określenie środków technicznych, które mają być stosowane oraz wskazują osoby odpowiedzialne za przebieg zgromadzenia, Rektor może żądać dodatkowych informacji,
 3. zgromadzenie musi mieć przewodniczącego, który kieruje jego przebiegiem,
 4. organizatorzy zgromadzenia mają prawo żądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy prawa lub powszechnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych, albo usiłuje udaremnić odbycie zgromadzenia,
 5. uczestnicy zgromadzenia po jego zamknięciu lub rozwiązaniu obowiązani są niezwłocznie opuścić miejsce zgromadzenia,
 6. rektor może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela. Rektor i jego przedstawiciel mogą zabierać głos poza ustaloną kolejnością mówców,
 7. jeżeli przebieg zgromadzenia narusza przepisy prawa, rektor lub jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie.

 

 Rozdział 8

Sposób likwidacji uczelni.

§ 40

Decyzję w sprawie likwidacji uczelni podejmuje założyciel, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w przypadku trwałego braku środków finansowych, uniemożliwiających kontynuowanie działalności lub braku kandydatów na studia.

Likwidacja uczelni na podstawie decyzji założyciela może nastąpić po zapewnieniu studentom możliwości kontynuowania studiów na innych uczelniach.

Likwidacja uczelni może nastąpić również w przypadku cofnięcia przez ministra pozwolenia na utworzenie uczelni, wygaśnięcia tego pozwolenia lub wydania przez ministra decyzji nakazującej likwidację uczelni przez założyciela na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy.

§ 41

Z dniem otwarcia likwidacji założyciel powołuje likwidatora. Funkcję likwidatora może wykonywać również sam założyciel.

Likwidator prowadzi likwidację uczelni, przejmuje kompetencję jej organów w zakresie dysponowania majątkiem oraz:

 1. podejmuje działania zmierzające do przeniesienia studentów do innych uczelni,
 2. zawiadamia ministra o zakończeniu likwidacji,
 3. składa wniosek o wykreślenie uczelni z rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.

W okresie likwidacji uczelnia używa dotychczasowej nazwy z dodaniem wyrazów „w likwidacji”. Zapis ten nie dotyczy dyplomów wydawanych w okresie likwidacji.

Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli przechodzi na własność założyciela.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 42

W przypadku likwidacji założyciela jego funkcje pełnić będzie osoba pełniąca funkcję prezesa zarządu Europejskiej Edukacji Zawodowej sp. z o. o. w chwili postawienia spółki w stan likwidacji.

§ 43

 
Statut uczelni i zmiany w statucie nadaje jej założyciel.

Traci moc statut zatwierdzony decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 października 2002 r. nr DSW-3-4011-680/JG/02.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.