Kursy

frse                logo-350                logo

 

PONOWNY NABÓR NA KOORDYNATORA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pt: Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska przez chemikalia używane w konserwacji dzieł sztuki dzięki wykorzystaniu technologii laserowej” realizowanego w ramach działania - Rozwój Polskich Uczelni - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy finansowanego z funduszy norweskich i krajowych (umowa FSS/2014/HEI/W/0053/U/0039), zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty pracy na stanowisku Koordynator Projektu.

Projekt będzie realizowany w terminie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach projektu będziemy kształcić 12 słuchaczy. Kurs składał się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia odbywały się będą w budynkach szkoły.

Harmonogram prac w projekcie:

 1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej i dokonanie naboru uczestników.

 2. Wykłady w ilości 20 godzin.

 3. Szkolenie BHP dotyczące korzystania z urządzeń laserowych w konserwacji dzieł sztuki oraz praktyczne oczyszczanie powierzchni rożnych materiałów: kamienia, drewna i metalu (łącznie 40 godzin dydaktycznych).

 4. Przygotowanie stałej ekspozycji pt: „Zastosowanie laserów w konserwacji dzieł sztuki”.

Do zadań koordynatora będzie należało w szczególności:

 1. Czuwanie nad zgodnością podejmowanych działań z warunkami umowy finansowej, w szczególności nad przestrzeganiem ram prawnych umowy.

 2. Kontaktowanie się z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Operatorem Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - w sprawach dotyczących bieżącej realizacji Projektu.

 3. Ustalanie harmonogramów planowanych działań.

 4. Zorganizowanie zajęć praktycznych zgodnie z programem kursu..

 5. Koordynowanie przygotowania materiałów informacyjnych i wystaw związanych z projektem.

 6. Dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur w przypadku dokonywania zakupów produktów lub usług.

 7. Dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych w przypadku zatrudniania osób do realizacji projektu w formie umów o dzieło i umów zlecenia.

 8. Wyznaczanie osób do zadań merytorycznych w projekcie lub ustalanie kryteriów wyboru tych osób, oraz nadzorowanie ich wyboru.

 9. Dokonywanie podziału zadań merytorycznych między poszczególne osoby

 10. Weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych prac.

 11. Zwoływanie spotkań roboczych zespołu projektowego.

 12. W sytuacji braku możliwości dotrzymania harmonogramu, dokonywanie w ustalonym trybie uzgodnień z Operatorem.

 13. Koordynacja, monitoring oraz kontrola działań związanych z realizacją Projektu.

 14. Nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu.

 15. Kontrola i raportowanie przebiegu projektu.

 16. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Od kandydata wymaga się spełnienia następujących warunków:

 1. Tytuł doktora lub magistra Nauk o Ziemi.

 2. Doświadczenie w pracy zawodowej.

 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ochrony środowiska lub geologii.

Kryteria oceny ofert

Cena (maksymalnie 70 punktów). Maksymalną liczbę punktów otrzyma kandydat, który zaproponuje najniższą cenę brutto. Doświadczenie zawodowe – maksymalnie 30 punktów – jest to suma wykształcenia (maksymalnie 10 punktów), doświadczenia w pracy zawodowej na stanowisku związanym z ochroną środowiska (maksymalnie 10 punktów), doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ochrony środowiska (maksymalnie 5 punktów) lub zakresu geologii (maksymalnie 5 punktów).

Maksymalnie oferta może zdobyć 100 punktów.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, której suma punktów końcowych w obu kryteriach będzie najwyższa.

W przesłanej ofercie prosimy przedstawić oczekiwane przez Państwa warunki i terminy płatności za usługę oraz preferowane warunki i formy zatrudnienia.

 

Oferty prosimy sporządzić na formularzu ofertowym do dnia 29.09.2015 r. do godz. 12:00

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 71/7917722.

 

Oferty proszę składać do dnia 29 września 2015 do godz. 12:00 w Dziekanacie SWRAIZ, faksem na numer: 71/ 322 33 03, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres : Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław.

 

 

 

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Z powodu nieotrzymania przez Szkołę Wyższą Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu żadnej wiążącej oferty na ogłoszone dnia 16.07.2015r. zapytanie ofertowe ponawiamy niniejsze zapytanie:

 

W związku z realizacją przez naszą uczelnię projektu wykonywanego w ramach działania pt:

 

Rozwój Polskich Uczelni – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” finansowanego z funduszy norweskich i krajowych, SWRAiZ ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie wykonania następujących prac/sprzedaży następującego sprzętu:

 

1. Zakup i montaż kryształu laserowego typu q-switsch do urządzenia laserowego ReNOVALaser, obsługiwanego przez laser LS-2147.

 

2. Wyposażenie i montaż ramienia optycznego do urządzenia laserowego typu ReNOVALaser w komplet zwierciadeł obsługujących długość fali 1064 nm o mocy lasera 5 dżuli na cm2.

 

Informujemy, że jedynym kryterium dotyczącym oceny przesłanej oferty będzie cena wykonania zaoferowanej usługi.

 

Oferty należy składać do dnia 24.09.2015 r. w zaklejonej kopercie w dziekanacie Szkoły , listem poleconym na adres Zamawiającego:

 

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

 

pl. św. Macieja 21, 50-244 Wrocław

 

lub e-mailem na dres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu dzięki wsparciu ze środków pochodzących z funduszy norweskich i krajowych organizuje kurs zastosowania urządzeń laserowych w restauracji i konserwacji dzieł sztuki. Prezentowany projekt jest ściśle związany z tematyką ochrony środowiska. Zastosowanie innowacyjnej technologii laserowej przy oczyszczaniu dzieł sztuki pozwala w znacznej mierze uwolnić prace konserwatorskie od używania dużych ilości chemikaliów szkodliwych dla środowiska, wciąż jeszcze używanych w klasycznych pracach konserwatorskich.

Program kursu

"Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska poprzez chemikalia używane w konserwacji dzieł sztuki dzięki wykorzystaniu technologii laserowej"

obejmuje:

 • 20 godzin wykładów
 • 40 godzin ćwiczeń praktycznych z zastosowaniem urządzenia laserowego do oczyszczania powierzchni przedmiotów wykonanych z różnych materiałów (metal, kamień, drewno).

 

Warunki przyjęcia:

 • zdany egzamin maturalny,
 • doświadczenie w pracy związanej z restauracją i konserwacją zabytków,
 • dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów z zakresu restauracji i konserwacji dzieł sztuki.

Ilość miejsc ograniczona.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na kurs przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie:

do 24 kwietnia 2015r. w dziekanacie Uczelni.

Ankieta zgłoszeniowa

Kurs jest współfinansowany ze środków norweskich i krajowych, udział dla uczestników jest bezpłatny. 

Osoby przyjęte na kurs zostaną powiadomione o przyjęciu telefonicznie.

 

 

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu we współpracy z Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na kurs „ZNAWCA KAMIENI KOLOROWYCH”. W ramach kursu uczestnicy zdobędą podstawowe informacje o najważniejszych kamieniach szlachetnych i jubilerskich (z wyłączeniem diamentów) oraz posiądą praktyczne umiejętności ich identyfikowania. Kurs obejmuje 60 godzin zajęć lekcyjnych (razem z egzaminem na znawcę kamieni kolorowych), które odbywać się będą w soboty i niedziele (5 weekendów). Połowa zajęć to praktyczne rozpoznawanie i ocenianie jakości kamieni oszlifowanych. Zajęcia te będą odbywać się w pracowni gemmologii w Muzeum Mineralogicznym w małych, max. 2 osobowych grupach przy jednym stanowisku roboczym.

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu oraz uzyskuje możliwość zdania egzaminu i otrzymania dyplomu znawcy kamieni kolorowych. Egzamin odbywać się będzie w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu.

Koszt kursu – 1500 zł.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela kierownik kursu dr Robert Girulski – tel. 603 99-65-16.

Szkoła  Wyższa  Rzemiosł  Artystycznych  i  Zarządzania we Wrocławiu we współpracy z  Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Stańczyk”  Mirosław Stańczyk  organizuje

KURS  RZECZOZNAWCÓW  PEREŁ

KURS  ZNAWCÓW  PEREŁ

KURS  WIĄZANIA – SUPEŁKOWANIA  PEREŁ 

Kursy będą odbywały się w Polanicy-Zdroju w pracowni mistrza Mirosława Stańczyka, zgodnie z zaproponowanym programem. Głównym wykładowcą kursów jest mgr Mirosław Stańczyk - specjalista z zakresu rzeczoznawstwa pereł, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich. Szkolenie ma charakter indywidualny i odbywa się w grupach dwuosobowych.

Kurs na rzeczoznawcę pereł trwa dziesięć dni roboczych i obejmuje 60 godzin zajęć. Ukończenie szkolenia pozwala na przystąpienie do egzaminu, który odbywać się będzie w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu, i uzyskanie wydawanego przez tą uczelnię dyplomu –  RZECZOZNAWCY PEREŁ.
Cena tego dziesięciodniowego kursu wynosi 1800,00 złotych netto.

Pozostałe kursy  obejmują 30 godzin zajęć (pięć dni roboczych), po ukończeniu których wręczany jest dyplom – ZNAWCA PEREŁ  lub zaświadczenie ukończenia kursu nauki wiązania – supełkowania pereł.
Cena kursu pięciodniowego wynosi  900,00 złotych netto.

Czas odbywania kursu jest  indywidualnie dopasowany do możliwości czasowych kursanta. Każdy kurs można ukończyć w jednym podejściu lub etapami, w dowolnie wybranych tygodniach. Poszczególne kursy mogą również być organizowane metodą spotkań weekendowych – z zachowaniem ustalonej ilości godzin szkolenia.

Program każdego kursu jest opisany w zakładce danego kursu.

Bliższe informacje i zapisy:

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania, tel.: 71 791 77 33

Mirosław Stańczyk, tel.: 74 868 28 60 lub 601 883 400

Bardzo ważnym odcinkiem działalności dydaktycznej naszej uczelni jest szkolenie kursowe w zakresie rzemiosł artystycznych i konserwacji zabytków. Tych wszystkich, którzy mają wrażliwość artystyczną a także zmysł twórczego działania i pragną się poświęcić pracy kulturalnej i estetycznej a także dobrze płatnej a zarazem wzbudzającej społeczne uznanie i prestiż zapraszamy do szkolenia na naszych kursach.

 

 

Uczelnia oferuje także kursy: