Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Studenci tego kierunku rozwijają swoją wiedzę i udoskonalają posiadane zdolności, kształtują finalne poglądy estetyczne, osiągają wysoki stopień umiejętności rzemieślniczych podbudowany wiedzą z zakresu historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, chemii, fizyki, mikrobiologii, materiałoznawstwa itp. Studenci uzyskują umiejętności w zakresie rysunku, rzeźby, malarstwa, technologii i obróbki technicznej podstawowych materiałów jak drewno, kamień, ceramika, metal, wyprawy murarskie i tynki, sztukateria itp.

Nasi studenci zapoznają się z systemami organizacyjno-prawnymi związanymi z ochroną i konserwacją zabytków oraz opanują problemy organizacji i działalności pracowni rzemieślniczych, warsztatów i małych firm branżowych. Wreszcie opanowują stronę warsztatową zawodu konserwatora-rzemieślnika tj. obsługę aparatury, przyrządów, narzędzi i innych przyborów technicznych.

Zakresem umiejętności i działalności absolwenta tego kierunku jest:

  • podstawowe rozpoznanie i identyfikacja dzieł rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego w kontekście budowli zabytkowych;
  • fachowe określenie stopnia destrukcji, uszkodzenia odkształcenia dzieła jw.;
  • określenie przyczyny destrukcji oraz jej charakteru;
  • opracowanie programu renowacji, restauracji, rekonstrukcji czy konserwacji dzieła jw.;
  • nawiązanie współpracy ze specjalistami w zakresie rewaloryzacji różnego rodzaju dzieł sztuki, techniki i rzemiosła;
  • wykonywanie podstawowych dokumentacji technicznych, fotograficznych i prawno-finansowych w zakresie renowacji i konserwacji dzieł jw.;
  • współpraca z Państwową Służbą Ochrony Zabytków (konserwatorami wojewódzkimi i samorządowymi);
  • ogólna orientacja w międzynarodowych zasadach ochrony zabytków, a zwłaszcza w krajach sąsiedzkich