O szkole

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania rozpoczęła
swoją działalność w 2003 roku jest jedyną tego typu wyższą uczelnią w Polsce.

Inicjatorzy i założyciele tej jedynej wyższej uczelni zapewnili wybitną kadrę profesorską i światowej sławy mistrzów rzemiosła artystycznego. Okoliczności te sprawiły, że absolwenci naszej uczelni są bardzo poszukiwanymi fachowcami zarówno na rynku Krajowym jak i zagranicznym. Nikt z dyplomem ukończenia studiów w naszej szkole nie pozostaje bez pracy.
Tworzenie coraz to nowych organizmów w Uczelni z udziałem studentów, to bardzo ważny program rozwoju i integracji naszej wspólnoty akademickiej:
- funkcjonowanie samorządu studenckiego i studenckich kół naukowych stanowi dobry początek pożądanego procesu integracyjnego,

 

 prz Kopia

- powołanie Fundacji Krzewienia Rzemiosła Artystycznego Jako Dziedzictwa Narodowego, to działanie unikalne w skali Kraju,


- powołanie przez Rektora nowego organizmu w naszej szkole pod nazwą Uczelniane Zespoły Naukowo-Usługowe „Zwornik” to bardzo ważne dla rozwoju uczelni miejsce twórczej pracy profesorów, mistrzów rzemiosła artystycznego i studentów.


Poprzez te Zespoły, studenci poznają przyszły rynek pracy twórczej oraz mają możliwość odbywania bardzo ciekawych praktyk zawodowych w Kraju i zagranicą. Jest to też miejsce pracy zarobkowej dla naszych absolwentów aż do całkowitego usamodzielnienia się. Zespoły Naukowo-Usługowe „Zwornik”, to wyspecjalizowane grupy wysokokwalifikowanych pracowników i studentów, które pod kierunkiem pracowników naukowych i mistrzów rzemiosła artystycznego wykonują na zamówienie usługi z wybranych dziedzin ochrony zabytków po uprzednim opracowaniu i zatwierdzeniu programów konserwatorskich przy udziale dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki zatrudnionych w naszej uczelni.


Wraz z powołaniem naszej Uczelni i jej działalnością możemy mówić o powstaniu tu we Wrocławiu ośrodka myśli konserwatorskiej, ochrony zabytków i rzemiosła artystycznego. Uczelnia bowiem stała się miejscem spotkań, konferencji i dyskusji o problemach związanych z ochroną dziedzictwa narodowego. Powstała organizacja pod nazwą Wrocławskie Bractwo Rzemiosła Artystycznych, które zorganizowała i któremu przewodzi Mistrz Ludomir Domański. Ogromnie rozsławiły w Europie imię Wrocławia swoją twórczą pracą Wrocławskie PKZ-ty – Pracownie Konserwacji Zabytków.


Zwieńczeniem tego twórczego pasma ciągłego rozwoju myśli konserwatorskiej było powołanie w 2003 roku pierwszej w Polsce – Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania. Inicjatorami byli Jan Zioberski długoletni prezes Izby Rzemieślniczej – Kanclerz tej uczelni oraz Prof. dr hab. Michał Sachanbiński z Uniwersytetu Wrocławskiego – pierwszy Rektor Uczelni. pomysł utworzenia tej Uczelni spotkał się z aprobatą i wielkim poparciem przez najwyższe osoby we Wrocławiu:
Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz napisał m inn. „na pierwszy rok akademicki 2003/04 życzę z całego serca twórczego rozwoju talentów i zdobycia potrzebnej wiedzy i umiejętności, by można było w życiu być samodzielnym i niezależnym.”


Bogdan Zdrojewski – ówczesny prezydent Wrocławia popierając o utworzenie wyższej uczelni napisał: „Zapewnić chcę Pana Ministra, że pozyskanie nowych możliwości kształcenia konserwatorów zabytków, artystów – wytwórców pamiątek i biżuterii z kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz miedzi i srebra – naturalnych surowców Dolnego Śląska, to niezwykle cenna inicjatywa. Wrocław rozwija się bardzo szybko, a położenie, bogactwa naturalne regionu i potencjał miasta pozwalają twierdzić, że funkcjonowanie tej szkoły jest w pełni uzasadnione.”


Profesor Jan Waszkiewicz – Marszałek Województwa Dolnośląskiego napisał „ … inicjatywa powołania Wyższej Szkoły Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania cieszy się moim najwyższym poparciem. Z uznaniem witam program odtworzenia na Dolnym Śląsku tradycji rzemiosła artystycznego.”
Witold Krochmal – Wojewoda Dolnośląski napisał m. inn. „popieram inicjatywę powołania Wyższej Szkoły Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania. Jest to inicjatywa ze wszech miar cenna i pożyteczna.”


Barbara Labuda – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP napisała do Kanclerza Uczelni: „Proszę przyjąć serdeczne wyrazy uznania z okazji otrzymania tegorocznej Nagrody Specjalnej, przyznanej w ramach prestiżowej Nagrody im. Władysława Stanisława Reymonta. Szacowne Jury Nagrody doceniło, jakże słusznie, Pana wielkie zaangażowanie i szeroko zakrojone działania, które doprowadziły do stworzenia pierwszego w Kraju ośrodka akademickiego, kształcącego adeptów artystycznej sztuki rzemieślniczej. Dzięki Pańskiej determinacji udało się powołać do życia Wyższą Szkołę Rzemiosł Artystycznych z siedzibą we Wrocławiu, opracować dla niej odpowiedni program kształcenia i zgromadzić wokół tej idei wybitną kadrę profesorską. Znaczenie tego ośrodka dla kultywowania rodzinnego rzemiosła artystycznego i promocji kultury na świecie trudno przecenić.”


Bronisław Komorowski – Prezydent RP w piśmie do uczelni podkreślił m. in.. „serdecznie gratuluję zdobycia Platynowego Lauru. Państwa pomysłowość i ciężka praca zostały docenione. Uzyskanie Lauru jest świadectwem profesjonalizmu, solidności oraz uznania środowisk branżowych. To także dowód, że uczelnie zawodowe odgrywają w polskiej gospodarce znaczącą rolę i doskonale radzą sobie z wyzwaniami współczesnego rynku. Polska potrzebuje dobrze wykształconych kadr w gospodarce, w instytucjach publicznych, w rzemiośle. Działalność wrocławskiej szkoły to odpowiedź na aspiracje Państwa regionu.”


To już prawie 10 lat działalności naukowo-dydaktycznej i usługowej. Prace konserwatorskie wykonujemy ze szczególną starannością i wielkim profesjonalizmem. Niektórzy usługobiorcy nadesłali nam specjalne podziękowania.


Ksiądz Krzysztof Cebula proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Mieroszowie napisał m. inn. Duszpasterstwo Parafii składa wyrazy wdzięczności i podziękowania za wykonane prace konserwatorskie przy prospekcie organowym. Przy komisyjnym odbiorze prac konserwatorskich stwierdzono, iż pracownicy i studenci Waszej Uczelni wykazali się wysokim kunsztem oraz znawstwem sztuki renowacji zabytkowych elementów architektonicznych. Współpraca z taką grupą należy do przyjemności.”


Ksiądz Edward Postawa – proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śl. napisał: „…wielkie podziękowanie i słowa uznania. To studenci tej wyższej uczelni podjęli się wraz z profesorami wielkiej pracy odrestaurowania zabytkowego prospektu organowego w naszej świątyni. To ich żmudna praca doprowadziła do uratowania zabytkowego prospektu organowego.”


Ksiądz Kan. Grzegorz Sopniewski – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu k/Nowej Soli napisał m .inn. „…bardzo serdeczne podziękowanie za organizację i wykonanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym w Otyniu. Zespół konserwatorski Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu okazał się bardzo kompetentny w wykonaniu zleconego zadania.” Świadczy też o tym adnotacja w protokole odbiorczym Lubuskiego Konserwatora Zabytków, który zanotował „prace odebrano w całości bez uwag.”